دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۱ اصفهان
شهدای عرصه ی فرهنگ و هنر در دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۱ اصفهان

مسئول دفتر بسیج دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۱ اصفهان خبر داد:شهدای عرصه ی فرهنگ و هنر,دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۱ اصفهان

فضای مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ۱ اصفهان در مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ با تمثال شهدای عرصه ی فرهنگ و هنر مذین گردید.