نشست خبری بنیاد شهید اصفهان اسفند ماه ۱۳۹۵ از دید دوربین های یورنا