همزمان با سراسرجهان میدان تاریخی و درخشان امام (نقش جهان ) اصفهان، شنبه شب برای ساعتی درخاموشی فرو رفت تا دنیایی روشن را ترسیم کند.

میدان نقش جهان و پل خواجو همزمان با سراسر کشور از ساعت ۲۰:۳۰-۲۱:۳۰ در خاموشی فرو رفت.